نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

2 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد،شهرکرد، ایران

3 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد ، ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق