نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 سرپل ذهاب آموزش وپرورش شهرستان

2 استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

شناسه اخلاق