نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 هیات علمی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشجو

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق