نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه تهران،دانشکده تربیت بدنی،گروه رفتار حرکتی

2 رفتار حرکتی،دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران،تهران،ایران

3 گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق