نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه تهران

2 دانشیار-دانشگاه تهران

3 دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

شناسه اخلاق