نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

IR/ssri.rec.2021.3025

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق