نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشکده علوم انسانی رشته تربیت بدنی ایران آذربایجان غربی دانشگاه ارومیه

2 استاد راهنمای اول دانشگاه ارومیه-دانشکده علوم ورزشی

3 دانشگاه شهید باهنر کرمان

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق