نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار رفتار حرکتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق