نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه تبریز

2 گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز

3 دانشگاه بازل

4 دانشگاه دامغان

5 کلینیک روانپزشکی دانشگاه بازل

6 پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق