نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استاد تمام گرایش فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان

3 رییس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شمال

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق