نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 هیت علمی/دانشگاه گیلان

2 دانشجو دانشگاه گیلان

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

شناسه اخلاق