نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 مدرس دانشگاه

2 دانشجو دانشگاه رجاء

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

شناسه اخلاق