نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استاد دانشگاه گیلان

2 دانشجو ،دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان، گروه فیزیولوژی ورزشی

3 استاد یار دانشگاه تربیت بدنی گیلان، گروه فیزیولوژی ورزشی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق