نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 کارمند

2 کارمند آموزش و پرورش

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق