نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 هیئت علمی / دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

2 دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

شناسه اخلاق