نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجو

2 معاونت کل دانشگاه آزادهمدان

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق