نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 ندارم

2 گروه آمورشی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 استادیاردانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رجا قزوین، ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

شناسه اخلاق