نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

2 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد،شهرکرد، ایران

3 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

شناسه اخلاق