نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اصفهان، اصفهان، ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق