نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه گیلان دانشکده تربیت بدنی . گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

2 هیت علمی/دانشگاه گیلان

3 دبیر ورزش شهرستان دیولندره

4 دانشگاه اصفهان

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق