نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 استاد دانشگاه گیلان

2 دانشگاه گیلان، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،گروه فیزیولوژی ورزشی

3 دانشیار دانشکده زیست شناسی دانشگاه گیلان

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق