نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 گروه بیومکانیک ورزشی

3 سرپرست پژوهشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق