نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 تهران

2 استاد-دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 استادیار-دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق