نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

3 پژوهشگر پسا دکتری. هسته سامانه های پشتیبان در توسعه سلامت دانشگاه یزد

4 آموزشکده فنی دختران یزد حضرت رقیه (س).گروه علوم ورزشی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق