نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 محصل

2 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 متخصص مغز و اعصاب فلوشیپ ام اس جهاد دانشگاهی پژوهشگاه رویان

4 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق