نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق