نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی/دانشکده تربیت بدنی شهید رجایی/دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق