نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشیار، گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار،گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 گروه آموزشی بیومکانیک ورزشی و آسیب شناسی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق