نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 خیابان شریعتی /ضلع شمال غربی پل سید خندان/ساختمان پزشکان 1006

2 امیرآباد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق