نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجو دانشگاه خوارزمی

2 گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشگاه خوارزمی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق