نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 موسسه آموزش عالی بینالود

2 موسسه آموزش عالی بینالود مشهد

3 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق