نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 معاون پژوهش و فناوری دانشکده تربیت بدنی

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان

3 استاد دانشگاه گیلان

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق