نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

2 دانشیار گروه رفتار حرکتی ، دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه الزهرا(س) تهران،ایران.معاون پژوهشی اجرایی و سرپرست گروه رفتار حرکتی دانشکده

3 گروه علوم رفتاری و شناختی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق