نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجو

2 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 گروه رفتار حرکتی ، دانشکد علوم ورزشی ،دانشگاه الزهرا تهران،ایران

4 گروه بیومکانیک،دانشکده مهندسی پزشکی،دانشگاه صنعتی سهند،تبریز،ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق