نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه الزهرا (س)

2 گروه رفتار حرکتی ، دانشکد علوم ورزشی ،دانشگاه الزهرا تهران،ایران

3 استادیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شیراز ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

شناسه اخلاق