نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 هیات علمی

2 گروه رفتار حرکتی ، دانشکد علوم ورزشی ،دانشگاه الزهرا تهران،ایران

3 گروه رفتارحرکتی.دانشکده علوم ورزشی.دانشگاه الزهرا.تهران.ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق