نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجوی رفتار حرکتی دانشگاه الزهرا

2 گروه رفتار حرکتی ، دانشکد علوم ورزشی ،دانشگاه الزهرا تهران،ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق