نوع پژوهش : مطالعات مروری و کتابخانه‌ای

پژوهشگران

1 دانشگاه مازندران

2 دانش آموخته تربیت بدنی

3 اپیدمیولوژیست

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

شناسه اخلاق