نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 فیزیو تراپیست

2 گروه بهداشت و طب ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق