نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 وزارت علوم

2 دانشگاه خوارزمی

IR/ssri.rec.2022.12384.1574

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی