نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 2. گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق