نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی، اصفهان، ایران

2 موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق