نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد

2 استادیار/ هیئت علمی دانشگاه الزهرا

3 دانشیار /الزهرا

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق