نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 محقق پسا دکتری

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق