نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

2 دانشجو

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق