نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

دانشگاه غیر دولتی دانش البرز

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق