نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجو/دانشگاه الزهرا

2 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 استاد مشاور

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق