نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.تبریز. ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق