نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 دکترای فیزیولوژی ورزش و هیئت علمی گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران،ایران.

2 هیئت علمی گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران،ایران.

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق