نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی

2 عضو هیات علمی دانشگاه رازی

3 گروه نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

4 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه رازی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق